Postępowanie reklamacyjne


1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeśli dostarczona baza danych nie spełnia specyfikacji określonej w formularzu zamówienia, który stanowi załącznik do Umowy.

2. Warunki rozpatrywania reklamacji:

3. Reklamacja rozpatrywana jest na podstawie wskazania przez klienta w otrzymanym pliku niepoprawnych lub/i nieaktualnych rekordów.

4. Zgodnie z deklarowaną przez Infobrokering aktualnością danych na poziomie 95%, Klient w otrzymanym pliku powinien wykazać, że aktualność danych jest poniżej tego poziomu. Może być to dowolny wycinek bazy, ale nie mniejszy niż 100 kontaktów. 

5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji (reklamacja zasadna) niepoprawne rekordy są aktualizowane bądź wymieniane na nowe, w proporcji 1:1. 

6. Jeśli wymiana nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie Infobrokering, następuje zwrot kosztów. Kwota obliczana jest poprzez pomnożenie ceny jednego rekordu z zakupionej bazy przez liczbę rekordów, których brak aktualności został potwierdzony w wyniku weryfikacji zgłoszenia (odejmując 5% – margines błędu zawarty w umowie).

7. Reklamacje przyjmowane są do rozpatrzenia, jeśli ich zgłoszenie nastąpiło w terminach: 1 miesiąc od zakończenia realizacji kampanii mailingowej lub 3 miesiące od dnia otrzymania bazy danych.

8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

9. Najpóźniej ostatniego dnia czasu przysługującego Infobrokering na rozpatrzenie zgłoszenia, Klient zostanie poinformowany o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji wraz z podaniem powodu. Decyzja ta zostanie przesłana drogą elektroniczną.

10. Zwrot kosztów, wymiana lub aktualizacja rekordów dokonywane są w ciagu 3 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu i uzyskaniu zgody klienta na takie rozwiązanie.

W przypadku reklamacji na bazy dedykowane czas może ulec wydłużeniu.

Logo Klienci