Regulamin


Regulamin

§1

Obowiązywanie regulaminu

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usług firmy Infobrokering („Usługa”) świadczonej przez Infobrokering Sebastian Stencel, z siedzibą w Gdańsku, Kazimierza Porębskiego 66/11, 80-180 Gdańsk, NIP: 5891617608, REGON: 220191136.

1.2. Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej https://www.infobrokering.com.pl/regulamin.   

1.3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania aktualnego Regulaminu.

1.4. Podpisanie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

1.5. Jeśli w trakcie wykonywania zlecenia w Regulaminie zostaną wprowadzone zmiany, które wpływają na sposób realizacji zlecenia, obowiązują zapisy Regulaminu aktualnego w momencie podpisania umowy.

§2

Przyjęcie i odbiór zlecenia

2.1. Przedstawione na stronie internetowej www.infobrokering.com.pl usługi przeznaczone są wyłącznie dla klientów będącymi przedsiębiorcami, do korzystania w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. W ramach Usługi zapewniamy realizację zamówień związanych z przygotowaniem oraz aktualizacją baz danych firm oraz przygotowania i prowadzenia dla klienta kampanii e-mailingowych.

2.3. Na podstawie przedstawionej przez Klienta specyfikacji bazy danych Infobrokering przygotowuje ofertę. Przesłanie specyfikacji oraz oferty odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.4. Za moment przyjęcia zlecenia przez Infobrokering uważa się moment podpisania Umowy. Przekazanie podpisanej Umowy oznacza akceptację warunków realizacji zlecenia przez Klienta oraz zobowiązanie do dokonania płatności określonej na Fakturze Proforma, która dołączona jest do Umowy. Zawarcie Umowy może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Warunkiem rozpoczęcia realizacji jest przelew należności w formie przedpłaty na konto bankowe Infobrokering na podstawie otrzymanej Faktury Proforma.

2.5. Czas realizacji jest uzależniony od złożoności konkretnego zlecenia. Każdorazowo zostanie on ustalony z klientem przed ostatecznym przyjęciem zlecenia. Wykonane zlecenie zostanie przekazane najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianego terminu realizacji.

2.6. Odbiór zlecenia następuje w momencie dostarczenia Klientowi zrealizowanego zamówienia, co następuje za pomocą poczty elektronicznej.

2.7. Za opóźnienie w dostarczeniu zlecenia, jeżeli wynika ono z działania poczty, firm kurierskich, zleceniodawcy oraz osób trzecich, nie związanych z działalnością Infobrokering – zleceniobiorca nie odpowiada.

§3

Opłaty za zlecenie

3.1. Wysokość opłaty za zlecenie zostaje ustalona z Klientem przed przyjęciem zlecenia do realizacji oraz potwierdzona z chwilą zatwierdzenia warunków realizacji zlecenia przez Klienta (podpisania Umowy).

3.2. Wysokość opłaty jest uzależniona od wybranej usługi oraz specyfikacji danego zlecenia.

3.3. Uiszczenie opłaty następuje poprzez przelew należności na konto bankowe Infobrokering. Dane do płatności zostaną przekazane Klientowi drogą elektroniczną.

3.4. W tytule przelewu należy umieścić numer opłaconej Faktury Proforma podany przez Infobrokering.

§4

Postępowanie reklamacyjne (dot. usług związanych z bazami danych)

4.1. Reklamacja zlecenia może nastąpić po przedstawieniu zastrzeżeń do wyników realizacji zamówienia.
4.2. Klient, który chce dokonać reklamacji wykonanego zlecenia zobowiązany jest poinformować o tym Infobrokering, składając wniosek pocztą elektroniczną w terminie określonym w Postępowaniu Reklamacyjnym. Klient zobowiązany jest podać we wniosku powód reklamacji.
4.3. Infobrokering nie przyjmuje rezygnacji z wykonania zlecenia od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji, chyba że nastąpi to za porozumieniem stron.
4.4. Szczegółowe informacje dotyczące warunków reklamacji określone są wPostępowaniu Reklamacyjnym.

§5

Odpowiedzialność

5.1. Infobrokering ponosi odpowiedzialność za staranny dobór wiarygodnych informacji i pozyskanie ich zgodnie z prawem.

5.2. Infobrokering nie zezwala na przekazywanie informacji zawartych w realizacji zlecenia osobom trzecim, jeśli nie wyrazi na to pisemnej zgody.

5.3. Klient zobowiązany jest do wykorzystania informacji zawartych w realizacji zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6

Polityka prywatności i dane osobowe 

6.1 Infobrokering przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

6.2 Z chwilą akceptacji Regulaminu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do świadczenia Usługi na zasadach wskazanych w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych, która stanowi integralną część Regulaminu.

§7

Informacje końcowe

7.1. W przypadkach nieopisanych w Regulaminie stosuje się bezpośrednio normy wynikające z postanowień Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. nr 16 poz.93).

Logo Klienci