Regulamin


Regulamin

§1

Obowiązywanie regulaminu

1.1. Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.infobrokering.com.pl

1.2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania aktualnego Regulaminu.

1.3. Podpisanie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

1.4. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie wykonywania zlecenia, jeśli zmiany te wpływają na sposób realizacji zlecenia, obowiązującym jest Regulamin aktualny w chwili podpisania umowy.

§2

Przyjęcie i odbiór zlecenia

2.1. Na podstawie przedstawionej przez Klienta specyfikacji bazy danych stworzona zostaje oferta realizacji zlecenia. Przesłanie specyfikacji oraz oferty odbywać się powinno za pomocą poczty elektronicznej.

2.2. Za moment przyjęcia zlecenia przez INFOBROKERING uważa się chwilę zatwierdzenia warunków realizacji zlecenia przez Klienta poprzez podpisanie Umowy. Przekazanie podpisanej Umowy(, oznaczające akceptację warunków realizacji zlecenia oraz zobowiązanie do dokonania płatności określonej na Fakturze Proforma, dołączonej do Umowy), może nastąpić za pomocą tradycyjnej poczty lub za pomocą środków umożliwiających zawieranie umów na odległość (faks, poczta elektroniczna). Warunkiem rozpoczęcia realizacji jest przelew należności w formie przedpłaty na konto bankowe INFOBROKERING na podstawie otrzymanej Faktury Proforma.
2.3. Czas realizacji jest uzależniony od złożoności konkretnego zlecenia. Każdorazowo zostanie on ustalony z klientem przed ostatecznym przyjęciem zlecenia. Wykonane zlecenie zostanie przekazane najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianego terminu realizacji.

2.4. Odbiór zlecenia następuje w momencie dostarczenia Klientowi zrealizowanego zamówienia. Nastąpić to może za pośrednictwem tradycyjnej poczty, usług kurierskich, przy pomocy faksu lub poczty elektronicznej – w zależności od woli klienta. Sposób dostarczenia musi być określony w warunkach realizacji zlecenia.

2.5. Za opóźnienie w dostarczeniu zlecenia, jeżeli wynika ono z działania poczty, firm kurierskich, zleceniodawcy oraz osób trzecich, nie związanych z działalnością INFOBROKERING – zleceniobiorca nie odpowiada.

§3

Opłaty za zlecenie

3.1. Wysokość opłaty za zlecenie zostaje ustalona z Klientem przed przyjęciem zlecenia do realizacji oraz potwierdzona z chwilą zatwierdzenia warunków realizacji zlecenia przez Klienta.
3.2. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju zlecenia.

3.3. Uiszczenie opłaty następuje poprzez przelew należności na konto bankowe INFOBROKERING lub za pomocą przekazu pocztowego. Dane do płatności zostaną przekazane Klientowi drogą elektroniczną.

3.4. W tytule przelewu należy umieścić numer opłaconej Faktury Proforma podany przez INFOBROKERING.

§4

Postępowanie reklamacyjne

4.1. Reklamacja zlecenia może nastąpić po przedstawieniu zastrzeżeń do wyników realizacji zamówienia.

4.2. Klient chcący dokonać reklamacji wykonanego zlecenia zobowiązany jest poinformować o tym INFOBROKERING, składając wniosek na piśmie, lub z wykorzystaniem środków umożliwiających zawieranie umów na odległość (faks, poczta elektroniczna) w terminie określonym w Postępowaniu Reklamacyjnym. Klient zobowiązany jest podać we wniosku przyczynę zwrotu wykonanego zlecenia.
4.3. INFOBROKERING nie przyjmuje rezygnacji z wykonania zlecenia od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji, chyba że nastąpi to za porozumieniem stron.

§5

Odpowiedzialność

5.1. INFOBROKERING ponosi odpowiedzialność za staranny dobór wiarygodnych informacji i pozyskanie ich zgodnie z prawem.

5.2. INFOBROKERING nie zezwala na przekazywanie informacji zawartych w realizacji zlecenia osobom trzecim jeśli nie wyrazi na to pisemnej zgody.

5.3. Klient zobowiązany jest do wykorzystania informacji zawartych w realizacji zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6

Informacje końcowe

6.1. W przypadkach nie opisanych w Regulaminie stosuje się bezpośrednio normy wynikające z postanowień Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. nr 16 poz.93).

Logo Klienci